“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”

            แผนภูมิงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

กลับหน้าหลัก  

ย้อนกลับ(งานแผนงานฯ)  

แผนภูมิการบริหารงาน  

มาตรฐานการอาชีวศึกษา..๒๕๕๕   
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ประกันคุณภาพคุณภาพภายนอกรอบ ๓  
     
     

 

 

 

 

 
 


นายอมรเทพ สุภางาม
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

 

 

นายประพันธ์   อารินทร์
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
 

นายสุขแก้ว  คำเมืองสา
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
 

นายมนตรี   นาหลวง
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
 

นายมนตรี   นาหลวง
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

 

นายธนานุรักษ์  ดอนชัย
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

นายสมเกียรติ   สิริพงษ์บุญสิทธิ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

นางอัจฉรา
   สมณะ

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

 

นายเกษม   กองแสง
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

นายประพันธ์ มอนแก้ว
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

นางสาวภัควลัณชญ์   เขาฟัง

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

 

นางสาวนิตยา สมศรี
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

นางสาวกันยา   นำทาน

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

นาสาวจุฑามาศ  จงใจ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

นางสาวอนุสรา ตันหิง
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
 

นายกุลธวัช แสนคำปิง
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา

 

นายวัตกรณ์  รัตนดำรงค์ฤทธิ์
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
 

นางสาวละอองดาว  ทองดี
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
 

นายจิรภัทร ตันมา

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
 

น.ส.เสาวลักษณ์  ทันใจ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
 

น.ส.นุชปวีณ์ เทียมตา
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
 

ายกนกพล   ปัสสา
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
 

 งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

      (๑)  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย
และหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
      (๒)  วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายในและภายนอก

 
    (๓)  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชาและงานต่างๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ
บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

      (๔)  ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
      (๕)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
      (๖)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
      (๗)   ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
      (๘)   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑