“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”

            งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

กลับหน้าหลัก  

แผนภูมิการบริหารงาน  

มาตรฐานการอาชีวศึกษา..๒๕๕๕   
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ประกันคุณภาพคุณภาพภายนอกรอบ ๓  
     
     
 

 

  รายงานการประเมินตนเอง(Self Assessment Report : SAR)ประจำปีการศึกษา 2557

   คำสั่ง ที่ ๑๓๘/ ๒๕๕๗ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับ
        สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 
๒๕๕๗

    
     (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ด้านการอาชีวศึกษา
             (ระดับ ปวช. และ ปวส.)


     เรื่อง ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา(ฉบับที่ ๒) .. ๒๕๕๘


   
เรื่อง ประกาศเกณฑ์การสอบผ่านการทดสอบ V-NET ที่ใช้ประกอบการประเมินคุณภาพภายใน
             การอาชีวศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา    ตาราง commond Data set ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑