“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”

           งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

กลับหน้าหลัก  

แผนภูมิการบริหารงาน  

มาตรฐานการอาชีวศึกษา..๒๕๕๕   
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
ข้อมูลานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ประกันคุณภาพคุณภาพภายนอกรอบ ๓  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


   

 

     ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕       
 
     คำสั่งที่ ๐๗๐/๒๕๕๖ เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
 

     คำสั่งที่ ๒๘๗/๒๕๕๕ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพภายในระดับ
           สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 
     คำสั่งที่ ๒๗๐/๒๕๕๕ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 
     คำสั่งที่ ๒๗๔/๒๕๕๕ เรื่อง  แต่งตั้งอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
     คำสั่งที่ ๒๗๕/๒๕๕๕ เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 
       เครื่องมือประกัน 2555
 
      แผนการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
 
      ประกาศใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

      มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555  

 
    คู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา  

 

      คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 
       รายงานการประเมินตนเอง (SAR:  Self  Assessment  Report)  
             วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

                                             

 

   
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑