นายสิทธิพร  คลังแสง

ผู้อำนวยการ
 

   
 

นายศุภกฤต  กันทา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 


 

นายศุภกฤต  กันทา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
 

 
 นายณฤพนธ์   นิลแก้ว
รักษาการตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่าย
แผนงานและความร่วมมือ
 

 

นายศุภกฤต  กันทา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑