“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  


 

      นายมนัส  ชูเวช
         ผู้อำนวยการ
 

ข้อมูลสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ตั้ง / แผนที่
กรรมการสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
แผนการเรียน(ปวช./ปวส.)
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
แผนพัฒนาสถานศึกษา/แผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ดาวน์โหลดเอกสารงานต่างๆ
โหลดเพลงมาร์ช :วิทยาลัยฯ
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาการตลาด
 
เว็บไซต์อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 

จังหวัดเชียงราย /ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วน จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
ำนักงานแรงงาน จ.เชียงราย
ำนักงานประกันสังคม .เชียงราย
ห้องสมุดประชาชน จ.เชียงราย
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากรแม่สาย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
 

 

 


 

 
 

 หนังสือพิมพ์

 
       ทยรัฐ

        เดลินิวส์
 
       มติชน
 
       คมชัดลึก
 
       ผู้จัดการ
 
       ไทยโพสต์

       ดาราเดลี่
 
       กรุงเทพธุรกิจ
 
       ประชาชาติธุรกิจ

       ฐานเศรษฐกิจ
 
       บ้านเมือง

       เนชั่นสุดสัปดาห์
 
       แนวหน้า
 
       สยามรัฐ
 
       สยามธุรกิจ
 

กีฬา

     
       สยามกีฬา

       Livescore

       Hugball ดูบอล

     
  การกีฬาแห่งประเทศไทย

       ซ็อกเกอร์ซัค
 

คอมพิวเตอร์ /มือถือ

      
       Advice


       สยามโฟน


      
Overclockzone

      
Apple

       jib
 

      


 

 


 


 


 


 


 


  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 
 

 


 

 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย : Kanchanaphisek Chiang Rai Technical College

    ข่าวสารประชาสัมพันธ์                                
         
  
    
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  
    
        
       
        ........................................................................................................................

   
     
                 
   
เรื่อง ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
    (ปวช.)

                    ด้วยระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช
    ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกิดข้อ
    ผิดพลาด เนื่องจากจัดทำข้อมูลบางรายการผิดพลาด  ไม่สารมารถใช้เป็นหลักฐานทางราชการได้
    จำนวน ๓๒ ฉบับ (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)


   
  
   ใบรายงานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
               -
ใบรายงานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระดับ ปวช.๑(ทุกแผนกวิชา)

               -
ใบรายงานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระดับ ปวช.๒(ทุกแผนกวิชา)

              
 - ใบรายงานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระดับ ปวช.๓(ทุกแผนกวิชา)
               - ใบรายงานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระดับ ปวส.๑(ทุกแผนกวิชา)
              
- ใบรายงานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระดับ ปวส.๒(ทุกแผนกวิชา)
                  


   
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
    ภิเษกเชียงราย
(คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)


   
 

   
        

    ใบรายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 
 

    
บันทึกข้อความ รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง(งานแผนฯ) 

    
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    ของนักเรียนนักศึกษา
 
  

                                                                                                          
    อ่านข่าวทั้งหมด
 
    
             
   
             

    แจ้งเรื่องช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
    เกี่ยวกับข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ บน
www.facebook.com ตามลิงค์ด้านล่าง
 
            
               ลิงค์ ที่  เป็นแบบตอบรับเพื่อน สมัครมาได้เลยครับ

               https://www.facebook.com/kctc.pr
     
        

    **************************************************************
 
    ข่าวสารสำหรับ  คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย   
     
    
  
    
แบบฟร์อม การเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
     
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง สผ.1
   
  แบบฟร์อม ตัวอย่าง  แฟ้มสะสมงานนักเรียน-นักศึกษา

   
  บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินโครงการ/กิจกรรม
      แบบฟอร์มรายงานโครงการ กิจกรรม (เมื่อดำเนินงานโครงการ กิจกรรม เสร็จสิ้น
          ให้รายงานภายใน 15 วัน
)


      ข่าวสารสำหรับ  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

 

      ขอให้นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา ทุกชั้นปี ปรับปรุงข้อมูล ในเว็บไซต์ของศูนย์เครือข่าย
     กำลังคนอาชีวศึกษา (http://www.v-cop.go.th/v-cop/)
ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถเข้าระบบโดย
    
้อนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2 ครั้ง ที่ช่อง Username และ Password  เพื่อกรอกข้อมูล
     ประวัติส่วนตัวเพื่อใช้สำหรับการสมัครงานและให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน คลิก>>
    
     คู่มือสำหรับการเข้าใช้งานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา v-cop  / (สื่อแนะนำการเข้าใช้งาน)

   
 >>   แจ้งข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เรื่องการขอรับรหัสการเข้าใช้
     ระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา
ติดต่อรับได้ที่ ครูแทน  เชียงแขก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

    รายงานวิจัย: เรื่อง สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดย ว่าที่ พ.ต.พัฒนา สาธร และคณะ 
  คลิกดาวน์โหลดเอกสาร>> เอกสาร ๑ , เอกสาร ๒ 

 

     รายงานการวิจัย: เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ ที่สร้างเสริมสมรรถนะวิชาชีพ ด้าน การบริหารงาน
  ทั่วไปตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงและอย่างมีส่วนร่วม ในวิทยาลัยเทคนิคเขตภาคเหนือ เพื่อ รองรับ
  ยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 โดย นายอุดม   จันเลน   รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิค
  กาญจนาภิเษกเชียงราย คลิกดาวน์โหลดเอกสาร
>> เอกสาร ๑ , เอกสาร ๒ , เอกสาร ๓
 

        รายงานการวิจัย: เรื่อง ผลการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิถี
  ธรรมวิถีไทยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดย
  ว่าที่ พ.ต.พัฒนา  สาธร 
ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  
  คลิกดาวน์โหลด>>
 

        รายงานการวิจัย:  เรื่อง การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา   วิทยาลัย
  เทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
โดย ว่าที่ พ.ต.พัฒนา  สาธร   ครูชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิค
  กาญจนาภิเษกเชียงราย
คลิกอ่าน>>
 

       รายงานการประเมินโครงการ: เรื่อง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ชื่อว่า “Paperless”  
  ในงานสารบรรณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง โดยรองผู้อำนวยการ นายศรเพชร    บุญอิ่ม 
คลิกอ่าน>>
 

 


 

  วิทยาลัยเทคนนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  นำโดย
คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพุ่ม
ดอกไม้สักการะ ในพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๑
ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย

 
 
คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เฉลิมพระ
เกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๑ "โครงการจัดทำสิ่งประดิษฐ์
เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ 
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ ๑๓
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ "อาชีวะเกมส์ อาชีวศึกษา
จังหวัดเชียงราย ๖๑" ระหว่างวันที่ ๓-๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑

 
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินการ
จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์
- อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
 
คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้า
ร่วมการอบรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

 
 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดพิธีบวง
สรวงองค์พระวิษณุกรรม ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
เชียงราย วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
 
งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา  วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการ"เขียนคำขวัญ คติพจน์ติดต้นไม้" วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
 
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย   ดำเนิน
โครงการ อบรมมารยาทการเข้าสังคม โดยคณะองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยงานกิจกรรมนัก
เรียน นักศึกษา ณ โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนา
ภิเษกเชียงราย ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
 
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนิน
โครงการพัฒนารูปแบบและการยกระดับคุณภาพศูนย์
ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center
Thailand ๔.๐)
ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

.ป่าแดด.แม่สรวย จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ ๑๙ พ
..
๖๑ - ๓ มิ.. ๖๑ (เสาร์-อาทิตย์)

 -ภาพบรรยากาศพิธีเปิดและการทำงาน หมู่ที่ ๑๕
 
 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการ เข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศ
นักเรียนนักศึกษาและประชุมผู้ปกครอง ระหว่างวันที่
๑๒ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 
- ภาพบรรยากาศการดำเนินกิจกรรม ๑
 
- ภาพบรรยากาศการดำเนินกิจกรรม ๒
 

   
  ที่มา http://www.kroobannok.com


ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ ครูแทน   เชียงแขก

     
ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
โทร : 053673912
โทรสาร : 053673911
E-mail: chiangrai02 @vec.mail.go.th

ติดต่อ
Webmaster : tanthai007_tan@hotmail.co.th