“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”  


 

      นายมนัส  ชูเวช
         ผู้อำนวยการ
 

ข้อมูลสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สถานที่ตั้ง / แผนที่
คณะกรรมการวิทยาลัยฯ
ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
หลักสูตรการเรียนการสอน
แผนการเรียน(ปวช./ปวส.)
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
แผนพัฒนาสถานศึกษา/แผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดเชียงราย
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ดาวน์โหลดเอกสารงานต่างๆ
โหลดเพลงมาร์ช :วิทยาลัยฯ
 
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการท่องเที่ยว
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาการตลาด
 
เว็บไซต์อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
ว.เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักอำนวยการ
สำนักความร่วมมือ
สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวฯ
สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรฯ
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 

จังหวัดเชียงราย /ศูนย์ปฏิบัติการ ฯ
เทศบาลนครเชียงราย
องค์การบริหารส่วน จ.เชียงราย
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย
ำนักงานแรงงาน จ.เชียงราย
ำนักงานประกันสังคม .เชียงราย
ห้องสมุดประชาชน จ.เชียงราย
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
ด่านศุลกากรแม่สาย
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย
 

 

 


 

 
 

 หนังสือพิมพ์

 
       ทยรัฐ

        เดลินิวส์
 
       มติชน
 
       คมชัดลึก
 
       ผู้จัดการ
 
       ไทยโพสต์

       ดาราเดลี่
 
       กรุงเทพธุรกิจ
 
       ประชาชาติธุรกิจ

       ฐานเศรษฐกิจ
 
       บ้านเมือง

       เนชั่นสุดสัปดาห์
 
       แนวหน้า
 
       สยามรัฐ
 
       สยามธุรกิจ
 

กีฬา

     
       สยามกีฬา

       Livescore

       Hugball ดูบอล

     
  การกีฬาแห่งประเทศไทย

       ซ็อกเกอร์ซัค
 

คอมพิวเตอร์ /มือถือ

      
       Advice


       สยามโฟน


      
Overclockzone

      
Apple

       jib
 

      


 

 


 


 


 


 


 


  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 
 

 
 

 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย : Kanchanaphisek Chiang Rai Technical College

    ข่าวสารประชาสัมพันธ์                                
         
  
   
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
 
 
กำหนดการการแจ้งจบการศึกษาของปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับนักศึกษา ระดับปวช.๓ และปวส.๒ ที่คาดว่าจะจบภาคเรียนฤดูร้อน(รายละเอียดเพิ่มเติม)

  
เรื่อง กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

  
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ต่อเนื่องประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ต่อเนื่องประกาศยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นกรณีพิเศษ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง(เพิ่มเติม)
        
ด้วย
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตั้น(ม.๓) เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ต่อเนื่องประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร ๕ ปี สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และแมคคาทรอนิกส์
(รายละเอียดเพิ่มเติม: ๑.ประกาศวิทยาลัยฯ  ๒.คุณสมบัติของผู้รับทุน    ๓.ใบสมัคร)

  เรื่อง การเปิดภาคเรียนช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ภาคเรียนฤดูร้อน) (คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

           
  
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
 
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
   ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

  
  
  
 ........................................................................................................................

           
                 
  
เรื่อง ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
          ด้วยระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พุทธศักราช ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากจัดทำข้อมูลบางรายการผิดพลาด  ไม่สารมารถใช้เป็นหลักฐานทางราชการได้ จำนวน ๓๒ ฉบับ (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)

   
      

   ใบรายชื่อนักเรียน-นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ 
 

  
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ของนักเรียนนักศึกษา   
                                                                                               
อ่านข่าวทั้งหมด 
    
             
   
     


        

   แจ้งเรื่องช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เกี่ยวกับข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ บน www.facebook.com ตามลิงค์ด้านล่าง
 
            
              
ลิงค์ ที่  เป็นแบบตอบรับเพื่อน สมัครมาได้เลยครับ
               https://www.facebook.com/kctc.pr
     
        
    **************************************************************
 
    ข่าวสารสำหรับ  คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย   
     
    
  
    
แบบฟร์อมการเขียนโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒)
     
แบบขออนุมัติโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
     
แบบฟอร์มปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา
     
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง สผ.1
      แบบรายงานการติดตามการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการ (เมื่อดำเนินงานโครงการ กิจกรรม
          เสร็จสิ้น ให้รายงานภายใน 15 วัน
)


      ข่าวสารสำหรับ  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

 

      ขอให้นักเรียนนักศึกษาทุกแผนกวิชา ทุกชั้นปี ปรับปรุงข้อมูล ในเว็บไซต์ของศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา (http://www.v-cop.go.th/v-cop/) ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถเข้าระบบโดย้อนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2 ครั้ง ที่ช่อง Username และ Password  เพื่อกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวเพื่อใช้สำหรับการสมัครงานและให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน คลิก>>
    
     คู่มือสำหรับการเข้าใช้งานศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา v-cop  / (สื่อแนะนำการเข้าใช้งาน)

   
 >>   แจ้งข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เรื่องการขอรับรหัสการเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา ติดต่อรับได้ที่ ครูแทน  เชียงแขก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 

รายงานวิจัย: เรื่อง Post-Weld Heat Treatment Effects on Hardness and Impact Strength of Aluminum Alloy 6061 Friction Stir Butt Weld โดย นายสุขแก้ว คำเมืองสา(Sookkaew Khammuangsa) และคณะ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร>>
 

รายงานวิจัย: เรื่อง อิทธิพลของรูปร่างสลักแกนหมุนกวนต่อคุณสมบัติเชิงกลของลหะผสมอะลูมิเนียม 5083 และ 7075 ที่เชื่อมด้วยการเชื่อมเสียดทานแบบกวน โดย นายสุขแก้ว คำเมืองสา และคณะ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร>>
 

  รายงานวิจัย: เรื่อง สมบัติเชิงกลของรอยเชื่อมแบบต่อชนอะลูมิเนียมผสม 6061-T6 โดยการเชื่อมเสียดทานแบบกวน โดย นายสุขแก้ว คำเมืองสา และคณะ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร>>
 

    รายงานวิจัย: เรื่อง สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดย ว่าที่ พ.ต.พัฒนา สาธร และคณะ  คลิกดาวน์โหลดเอกสาร>> เอกสาร ๑ , เอกสาร ๒ 
 

     รายงานการวิจัย: เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ ที่สร้างเสริมสมรรถนะวิชาชีพ ด้านการบริหารงานทั่วไปตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงและอย่างมีส่วนร่วม ในวิทยาลัยเทคนิคเขตภาคเหนือ เพื่อ รองรับยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดย นายอุดม   จันเลน   รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย คลิกดาวน์โหลดเอกสาร>> เอกสาร ๑ , เอกสาร ๒ , เอกสาร ๓
 

      รายงานการวิจัย: เรื่อง ผลการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิถีธรรมวิถีไทยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดย ว่าที่ พ.ต.พัฒนา  สาธร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  คลิกดาวน์โหลด>>
 

      รายงานการวิจัย:  เรื่อง การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา   วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  โดย ว่าที่ พ.ต.พัฒนา  สาธร   ครูชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย คลิกอ่าน>>
 

                                                                  >>> เอกสาร/บทความวิชาการ อื่นๆ

 


 

สอศ.ร่วมกับCQTBIหนุนนักศึกษาไทยฝึกประสบการณ์ในประเทศจีนโดยมีวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายนำนักศึกษาเข้ารับทุนด้วยจำนวน ๑๕ คน  
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ออกดำเนินงานตามโครงการ ศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix IT Center) ให้บริการ ซ่อม รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เล็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ แก่ประชาชนในชุมชน ณ บ้านส้นถนนใต้ หมู่ที่ ๒ ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ ๖-๗ เมษายน ๒๕๖๒  

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดกิจกรรมการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกชียงราย ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ) ระหว่างวันที่ ๒๐ -๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิต และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน  
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ผู้บริหาร ครู และนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงราย  
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ยินดีต้อนรับ ท่าน ดร.สุเทพ ชิตวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเข้าเยี่ยม วิทยาลัยฯ โดยมีคณะ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  
นายมนัส ชูเวช ท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าตรวจเยี่ยม ครู และนักเรียนนักศึกษา ที่ปฎิบัติภาระกิจตามโครงการ เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ กรมการขนส่งทางบก"ตรวจเข้มข้น" รถโดยสารสาธารณะ และคนขับช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาล ระหว่างวันที่๑๕ -๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สถานีขนส่งแห่งที่ อ.เมือง จ.เชียงราย  
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บ้านป่าบง ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย  
นักเรียน จาก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จำนวน ๑๕ คน ได้รับทุนการศึกษา เพื่อไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ วิทยาลัยธุรกิจและเทคโนโลยีฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน  
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
 
 

   
  ที่มา http://www.kroobannok.com


ครู นักเรียน นักศึกษา มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ขึ้นบน website ของวิทยาลัยฯ กรุณาติดต่อที่ ครูแทน   เชียงแขก

     
ติดต่อ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
โทร : 053673912
โทรสาร : 053673911
E-mail: chiangrai02 @vec.mail.go.th

ติดต่อ
Webmaster : tanthai007_tan@hotmail.co.th