การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔   วันที่ ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ  บริเวณโรงอาหาร    วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑