วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบศูนย์กลังคนอาชวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๒
ระหว่าง วันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องปทัมรัตน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีวปทุมธานี<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑