“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”
 
 
 

                

 

 

รายงานวิจัย:ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายโดย นางยุวดี วงค์กาปิน รองผู้อำนวยกาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย รักษาการ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี คลิกดาวน์โหลดเอกสาร>>
 

รายงานวิจัย:เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาหอพัก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดย นายมนัส ชูเวช ผู้อำนวยกาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย คลิกดาวน์โหลดเอกสาร>>
 

รายงานวิจัย: เรื่อง Post-Weld Heat Treatment Effects on Hardness and Impact Strength of Aluminum Alloy 6061 Friction Stir Butt Weld โดย นายสุขแก้ว คำเมืองสา(Sookkaew Khammuangsa) และคณะ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร>>
 

รายงานวิจัย: เรื่อง อิทธิพลของรูปร่างสลักแกนหมุนกวนต่อคุณสมบัติเชิงกลของลหะผสมอะลูมิเนียม 5083 และ 7075 ที่เชื่อมด้วยการเชื่อมเสียดทานแบบกวน โดย นายสุขแก้ว คำเมืองสา และคณะ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร>>
 

  รายงานวิจัย: เรื่อง สมบัติเชิงกลของรอยเชื่อมแบบต่อชนอะลูมิเนียมผสม 6061-T6 โดยการเชื่อมเสียดทานแบบกวน โดย นายสุขแก้ว คำเมืองสา และคณะ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร>>
 
    รายงานวิจัย: เรื่อง สาเหตุการออกกลางคันของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดย ว่าที่ พ.ต.พัฒนา สาธร และคณะ  คลิกดาวน์โหลดเอกสาร>> เอกสาร ๑ , เอกสาร ๒ 
 
   รายงานการวิจัย: เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ ที่สร้างเสริมสมรรถนะวิชาชีพ ด้านการบริหารงานทั่วไปตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงและอย่างมีส่วนร่วม ในวิทยาลัยเทคนิคเขตภาคเหนือ เพื่อ รองรับยุทธศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดย นายอุดม   จันเลน   รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย คลิกดาวน์โหลดเอกสาร>> เอกสาร ๑ , เอกสาร ๒ , เอกสาร ๓
 
     รายงานการวิจัย: เรื่อง ผลการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิถีธรรมวิถีไทยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย โดย ว่าที่ พ.ต.พัฒนา  สาธร ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  คลิกดาวน์โหลด>>
 
      รายงานการวิจัย:  เรื่อง การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา   วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  โดย ว่าที่ พ.ต.พัฒนา  สาธร   ครูชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย คลิกอ่าน>>
 
    รายงานการประเมินโครงการ: เรื่อง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ชื่อว่า “Paperless”  ในงานสารบรรณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง โดยรองผู้อำนวยการ นายศรเพชร    บุญอิ่ม  คลิกอ่าน>>
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑