“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”


                    
                     วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ สำนักงานคณะรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคยานยนต์ และสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ โดยีสถานประกอบการ ที่ทำความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดังนี้

      . บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)   

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           
            
     
 . บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group)

วีดีโอ(Video) : โครงการทุนเซ็นทรัลระดับปวส.(นักศึกษา) <<   โครงการทุนทวิภาคีเซ็นทรัล ระดับปวส. <<


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


. บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด


           
         
# สนใจสมัครได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย(www.kctc.ac.th)   โทร : 053-673912     

     
ติดต่อวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
โทร : 053673912
โทรสาร : 053673911
E-mail: chiangrai02 @vec.mail.go.th

ติดต่อ
Webmaster : tanthai007_tan@hotmail.co.th