“ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมความรู้   คู่คุณธรรม   นำสังคม”
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร การจัดซื้อ/จัดจ้าง

   
 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
        
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม) ๒๕-๑๑-๖๓
 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
        
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 256(M63100013682) จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)12-10-63
   
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม30-4-63
   
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม) 30-4-63
   
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องตั้งศุนย์ล้อรถยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม) 
   
 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อชุดฝึกนิวเมติกส์เบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม) 
   
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกัดแนวราบแบบยูนิเวอร์แซลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเจียระไนราบขนาด ๒๐๐x๕๐๐ มม. พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม) 
   
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดลองนิวเมติกส์ไฟฟ้ายึดอัตโนมัติกับแผงทดลองได้ ๔ ทิศทางพร้อม PLC จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม) 
   
 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๔๙,๕๑๕.๓๘ บาท(สิบสี่ล้านสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบห้าบาทสามสิบแปดสตางค์)
   
 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
         วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลต จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๓๖,๓๖๖.๘๓ บาท(สิบสามล้านสามหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบสามสตางค์) (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม
) 
   
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเชื่อมมิก ๓๐๐A พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม) 
   
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดโลหะแผ่นอัตโนมัติแบบ CNC จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม)
   
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
        
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563(M63030012434) จำนวน 1 รายการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ(คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม) 
   
 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
         
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563(M63030010596) จำนวน 7 รายการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ(คลิกเพื่ออ่าน :รายละเอียดเพิ่มเติม) 
   
   

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑