ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ดำเนินการ ประชุมครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔   
  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑