ฝ่ายบริหารทรัพฯ จัดประชุมคณะกรรมการ การจัดวาง ระบบควบคุมภายใน
ครั้งที่ ๑
/๒๕๕๔
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔   
 ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑