ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการ ประชุมเกี่ยวกับการการจัดทำข้อสอบ Pv-NET

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔      วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑