การประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) ๒๕๕๔-๒๕๕๕
วันที่  ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ  ห้องประชุม ชั้น ๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑