การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก(สมศ.)
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ  ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑