่ายแผนงานและความร่วมมือร่วมกับฝ่ายวิชาการ ดำเนินโครงการ การสร้างเครือข่ายและการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา
ร่วมกับสถานประกอบการ
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔   
  ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑