การประชุม คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔    ณ ห้องประชุมชั้น ๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ   วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑