คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

   

 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑