การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔    วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔
ณ  ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ   วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

 
   

 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑