คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมศึกษาดูงาน การประกันคุณภาพ  วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑