พิธีเปิด โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  โดยได้รับเกียรติจาก ส.. สุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ศูนย์เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑