พิธีเปิด โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน  กิจกรรมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center)
ภัยแล้ง ณ หมู่บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ ๗ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติ จาก รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ท่านบังอร มะลิดิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคุณธนวัฒน์ ร่วมชาติ(ประธานชุมชน)
คุณบุญช่วย ตุงคบุรี(สท.เทศบาล) คุณมงคล มานัต(สท.เทศบาล) คุณธิดารัตน์ ไข่แก้ว(หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน) คุณเพ็ญทิพย์ ใจมณี(ประธาน อสม.ป่างิ้ว)คุณวัฒนา วรรนวิลัย
(ประธานแม่บ้าน) คุณเรือนแก้ว อ่วมชาติ(ประธานผู้สูงอายุ) ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานครั้งนี้
ในวันที่ มิถุนายน  ๒๕๕๙

รูปภาพเพิ่มเติม :  https://www.facebook.com/kctc.pr?fref=ts
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑