วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๕
ณ ศูนย์
เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ ๗
-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 


ด้าน
ซ่อมสร้าง  ถ่ายทอดความรู้และยกระดับช่างชุมชน (แผนกวิชาช่างไฟฟ้า,แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาช่างยนต์)
 

ด้าน
พัฒนานวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี  ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน
 

ด้านพัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน( รำวงย้อนยุค )
 


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑