วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๕
ณ ศูนย์
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ ๗
-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 

ด้านการบริการตรวจซ่อม (แผนกวิชาช่างไฟฟ้า,แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาช่างยนต์)

ด้านพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

ด้านพัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน

 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑