วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย   เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
 คณะกรรมการการอาชีวศึกษา    ได้ดำเนินการโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อม
 สร้างเพื่อชุมชน 
Fix it Center  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๕   ครอบคลุมภารกิจ
 ๔  ด้าน  ได้แก่
      ๑
. ด้านการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ      เครื่องมือ
 อุปกรณ์ดำรงชีวิตประจำวันของครัวเรือน   ให้คำแนะนำ   ถ่ายทอดความรู้  การ
 ซ่อมบำรุงให้แก่ประชาชน
      ๒
. ด้านการยกระดับช่างชุมชน
      ๓
. ด้านพัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน
      ๔
. ด้านการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน   สร้างมูลค่าเพิ่มผล
 ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมมาตรฐาน  และการรับรองคุณภาพในลักษณะเครือข่าย
 ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน  และวิสาหกิจชุมชน

     
โดยได้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ อำเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย  ดำเนินการใน 
 
ระหว่างวันที่ ๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็น ๕ ศูนย์ดังนี้
    
    
. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

     . ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

     ๓.
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
 
 
   
. ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบล ป่าก่อดำ

 
    . ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลดงมะดะ

******************************************************************************************************

  คำสั่งที่ ๑๑๘/๒๕๕๕ เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

 คู่มือการจัดทำรายงาน Fixit ประจำปีงบประมาณ 2555


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑