คณะผู้บริหารและครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมสัมนาการสร้างความเข้าใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
 วันที่ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๕
 
ณ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
  จังหวัดพะเยา


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑