ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (านส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ )ดำเนินโครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำผู้ประกอบการใหม่ โดยนำนักศึกษาดูงาน ณ ชมรมรักษ์สมุนไพรลำปาง จังหวัดลำปาง
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕


 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑