วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ดำเนินโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  
เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง มีความสามัคคีและอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ
โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕  ณ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
(วันที่ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เข้าฐานทดสอบกำลังใจ รอบกองไฟ การสำรวจตนเองและประดับแถบสามสี)


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑