ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย (านส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ )ดำเนินจัดอบรมให้ความรู้สำหรับนักเรียน
นักศึกษา ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำผู้ประกอบการใหม่ 
 ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕


 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑