วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ร่วมกิจกรรมรณรงค์การออกเสียงประชามติ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
เป็นประธานในพิธีณ อนุสาวรีย์ พ่อขุนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย
และเข้าร่วมการจัดเวทีการแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและประเด็นคำถามเพิ่มเติม
จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย   ใน
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  ๙๑ .  ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐  โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑