นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเษกเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาระดับ
ปวช.เพื่อสร้างทัศนคติและช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา one college one product (หนึ่งวิทยาลัย หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์)พร้อมศึกษาดูงานที่ร้าน Saturday coffee

ระหว่าง วันที่ ๔
- มิถุนายน ๒๕๕๘

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑