ที่ปรึกษาสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา นายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ   เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย 
 
วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยมีผู้อำนวยการ นายเกตุ  บุญล้อมและรองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับ
 


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑