โครงการ การประชุมดำเนินงานของวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัดเชียงราย โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน สำนักงกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีสถานศึกษา
ในสังกัดการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑