แผนกวิชาช่างเชื่อมดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ในโครงการสร้างรั้ว ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
 ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงราย

 ระหว่างวันที่ ๑
- ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๕


 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑