คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  ในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่ดีในวิชาชีพ   วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


 

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑