ผู้บริหารและครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือโครงการห้องเรียนอาชีพ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑