การประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม (พ.. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕   (วันที่สาม)
ระหว่างวันที่ -๓ มีนาคม ๒๕๕๕   ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

 


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑