คณะครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ(Focus Group)ครั้งที่ ๑ หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดเชียงราย โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพสูง ตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดเชียงราย และนครพนม
 ณ ห้องทับทิม โรงแรมวังคำ เชียงราย วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑