การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕    วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ  ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ   วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑