คุณมยุรี จินา บริษัท AINMANPOWER (ผู้จัดการบริษัท) และคุณ MAKOEO FURUTA (ตัวแทนธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น) เข้าพบผู้อำนวยการ ประยงค์ แก้วประทุม เพื่อติดต่อ
ประสานงานเกี่ยวกับ
การทำความร่วมมือ (MOU) กับแผนกวิชาช่างยนต์เพื่อส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่ต่างประเท
ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑