แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรมตามโครงการวันคริสต์มาส "Christmas Day"  โดยให้นักเรียนนักศึกษาได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น จัดซุ้มกิจกรรม
การแสดง การแข่งขันกีฬาเป็นต้น เพื่อเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของเจ้าของภาษา
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
.เมือง จ.เชียงราย


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑