การประชุม คณะกรรมการ การจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการ และวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
และการประเมินตนเอง   วันอังคาร ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมชั้น อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรา


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑