คณะครูและนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ออกให้บริการ ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ และระบบรับสัญญาณดาวเทียม
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
 โรงเรียนบ้านปุยคำ
.เมือง จ.เชียงราย


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑