ผู้บริหาร ครู วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดการอาชีวศึกษาทั้งรัฐและภาคเอกชน จำนวน ๑๕ สถานศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงโครงการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือ ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมเพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงราย โดยมีนายพรชัย หวังประเสริฐกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียราย เป็นประธานในพิธี วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>
* เอกสาร ลงนาม
บันทึกข้อตกลงโครงการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือ


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑