โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และการศึกษาตลอดชีวิต จังหวัดเชียงราย โดย สพป.เชียงรายเขต ๑-๔ สพม.เขต ๓๖
(เชียงราย-พะเยา) และอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย จัดฝึกอบรมวชาชีพ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ๑๒ ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฏร์พัฒนาคาร) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑