คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2556
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

https://www.facebook.com/kctc.pr

<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑