ฝ่ายวิชาการ ดำเนินโครงการฝึกอบรมการจัดทำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
วิทยากร โดย
: รู เอกนรินทร์   สวามิวัศดิ  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔   
 ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑