ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ดำเนินโครงการ การประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๖๒)
 และการจัดทำปฏิบัติราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารตึกอำนวยการ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙


Link
<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย     ๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐    โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑