ฝ่ายวิชาการดำเนินโครงการฝึกอบรมการเขียนแผนการสอน/การเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง+3D
วิทยากร โดย
: .วิทยา   ใจวิถี  ศึกษานิเทศน์  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔   
 ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑