หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างทักษะการให้คปรึกษา
เชิงจิตวิทยา โดยชมรมครูแนะแนวอาชีวศึกษา
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 ระหว่างวันที่ ๒๑
-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙


<<คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขยาย>>


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
๙๑ .๙ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐-๕๓๖๗-๓๙๑๒  โทรสาร : ๐-๕๓๖๗ -๓๙๑๑